Veelgestelde vragen

VRAGENUURTJE  rond “MEDISCH HUIS COLIN” (FAQ):

Wat is het “Forfaitaire Betalingssysteem”?

Er wordt in onze praktijk niet meer contant afgerekend bij de dokter. U moet hiervoor bij ons wel een abonnement afsluiten. Dit is het forfaitaire betalingssysteem wettelijk voorzien in België: alle mutualiteiten werken hieraan mee.

Maandelijks ontvangen wij een vast bedrag per ingeschreven patiënt van het ziekenfonds. Dit bedrag wordt berekend aan de hand van de gemiddelde terugbetaling van zorgverstrekkingen per patiëntencategorie in België. Dit bedrag omvat de betaling van raadplegingen bij de artsen en de verpleegkundige zorgen. Technische prestaties vallen er buiten. Uw verzekeringspremie blijft gelijk.

Wat de vergoeding van medicijnen, kinesitherapieën, specialistische zorg en ziekenhuisopnames betreft verandert er niets.

Het forfaitaire betalingssysteem laat toe tijd te besteden aan de ontwikkeling en het uitvoeren van preventieve en gezondheidsbevorderende acties onder vorm van specifieke zorgprogramma’s voor o.a. diabetes, griepcampagne…  Het systeem biedt ook de mogelijkheid om een aantal verzorgende en technische interventies (zoals wondzorg, vaccinaties, EKG-afname, spirometrie, routineconsulten,…) te delegeren.

Wanneer U bij ons bent ingeschreven en een huisarts raadpleegt buiten onze praktijk, zal het ziekenfonds deze prestatie niet terugbetalen. Onder bepaalde omstandigheden en na overleg met onze praktijk kunnen wij wel bepaalde raadplegingen terugbetalen.

Als u regelmatig een andere huisarts bezoekt dan kunt u zich beter niet inschrijven. Dit geldt ook voor huisartsen die alternatieve geneeskundige zorg aanbieden. Ons systeem laat niet toe deze kosten terug te betalen. Overleg met uw huisarts of medewerkers van het Medisch Huis wat voor U de beste oplossing is.

Als U verhuist of als U naar een andere praktijk wil, dan moet U zich uitschrijven.

Wie kan zich inschrijven?

Alle patiënten van de regio Hoboken – Kiel – Wilrijk en Zuid-Berchem kunnen zich op de wachtlijst zetten.

Hoe moet ik mij inschrijven?

Meld je interesse (vrijblijvend)via deze website of via het onthaal. U ontvangt dan de nodige informatie en komt op een wachtlijst. Wij nemen contact met u op aangaande uw definitieve inschrijving.

Wat hebt u nodig voor uw inschrijving?

  •  identiteitskaart
  • 4 klevertjes per gezinslid dat zich wil inschrijven

LET OP:

U kunt zich enkel inschrijven als u in orde bent met het ziekenfonds. Gelieve dit zeker na te kijken en ons op de hoogte te brengen indien hieromtrent een probleem is.

Wat doe ik als ik een arts/verpleegkundige zorgen nodig heb?

U maakt een afspraak

  •     Via telefoon (03.830.45.45. of 03.291.17.63)
  •     Via email (info@medischhuis-colin.be of rucaplein@medischhuis-colin.be)
  •     Via SMS (zie webpagina)

Onze onthaalmedewerkers geven u een afspraak geeft bij de juiste hulpverlener (huisarts, verpleging, zorgpromotor, praktijkassistentes,..). Het is inderdaad zo dat je ons contacteert met een hulpvraag maar daarom niet meer automatisch bij de arts zult terecht komen. Hij/zij blijft echter altijd op de hoogte en houdt de supervisie over gans uw verzorgingstraject. Dit dankzij de goede samenwerking van alle medewerkers in ons centrum, die uiteraard steeds de arts kunnen contacteren indien nodig. Hierdoor kunnen we voor meer patiënten betere zorg garanderen in een periode van toenemende tekorten in het aantal eerstelijns-zorgverstrekkers, het toenemende aantal patiënten en de vergrijzing van de bevolking in onze regio!

Voor verpleegkundige zorgen bent u verplicht via ons contact op te nemen en geldt hetzelfde forfaitair betalingssysteem als voor de artsen.  U kunt dus (zoals bij de huisarts nu het geval is) geen terugbetaling van de mutualiteit meer verkrijgen voor andere thuisverpleegkundigen. Onze verpleegkundigen voeren de zorgen zelf uit hier in het centrum of er wordt thuisverpleging voor u geregeld. U kiest dus niet zelf uw thuisverpleging. Samenwerkingsinitiatieven op dit vlak blijven steeds mogelijk.

Onze verpleegkundige zorgen kaderen in een multidiscipliniare thuiszorg, door samen te werken met andere diensten zoals familiehulp, kinesisten, apothekers, maatschappelijke assistenten, … enz.. Dit beleid, dat door de Overheid meer en meer gepromoot wordt zal steeds als voorstel gelden naar onze patiënten toe.

Wat verandert er niet?

Het abonnement verandert niets inzake  specialisten, de ziekenhuisverpleging, de geneesmiddelen en de technische handelingen. Dat wil zeggen dat alle handelingen en verzorgingen principieel kosteloos zijn in het centrum, maar dat zoals gewoonlijk voor sommige (technische) prestaties een kleine bijdrage zal gevraagd worden (bv. bij bepaalde spuiten, gipsen, sommige inentingen, vingerprik testen,…): dit zijn prestaties die voor niemand worden terugbetaald, noch door de verzekeringsinstellingen noch door de overheid, dus hier verandert niets aan.

Kan ik mij uitschrijven als ik dat wil?

Ja, je brengt het onthaal op de hoogte  of je stuurt een aangetekende brief.

Het duurt één tot twee maanden vooraleer je werkelijk uitgeschreven bent, omwille van de administratie met het ziekenfonds. Als je uitschrijving wettelijk in orde is, krijg je van het Medisch Huis het uitschrijvingsblad mee (ophalen aan de balie na telefonisch contact), waarop staat vanaf wanneer de uitschrijving geldig is. Tot die datum moet je nog naar het Medisch Huis komen. Daarna kan je elke huisarts, kinesist of verpleegkundige buiten het centrum raadplegen, zoals vroeger.

! De eerste drie maanden van je inschrijving kan je je niet uitschrijven.

Wanneer een gezinshoofd zich inschrijft, worden de andere gezinsleden dan mee ingeschreven?

De andere gezinsleden worden niet automatisch ingeschreven,elk gezinslid moet apart ingeschreven worden. Ook kinderen hebben de vrije keuze om zich in te schrijven

  • kinderen ouder dan 14 jaar kunnen zich zelf inschrijven
  • kinderen jonger dan 14 jaar worden door de ouders ingeschreven

Familie op bezoek die ziek is?

Familie kan op raadpleging komen. Zij betalen de consultatie en krijgen een prestatiebriefje, waarmee zij naar hun ziekenfonds gaan en terugbetalingstarief verkrijgen.

Wat als ik ‘s avonds of in het weekend dringend een dokter nodig heb?

Weekend: bij dringende hulp begeef je je naar de spoeddienst van een ziekenhuis naar keuze of bel je de hulpdiensten 112 , je kunt ook contact opnemen met de Huisartsenwachtpost op het nummer: 03/828.09.09 (regio Hoboken-Kiel- Wilrijk).

Voor andere Antwerpse regio’s, bel het centraal nummer: 0900/10.512. (bv. Berchem: huisartsenwachtpost Antwerpen Zuid)

Week na 19u: contacteer het Medisch Huis:ofwel helpt men u aldaar, ofwel verwijst men u naar een ander centrum, wachtdienst of spoeddienst. Vraag steeds een wachtverslag voor uw huisarts aan de arts van wacht! LET WEL: de arts van wacht dient steeds betaald te worden. Sommige van deze raadplegingen worden door ons terugbetaald op basis van de tussenkomsten van de mutualiteiten. Contacteer ons hiervoor om informatie.

Wat als ik buiten de Antwerpse Zuid-regio of in het buitenland ziek word?

Raadpleeg ter plaatse een arts. LET WEL: een arts buiten onze regio moet steeds betaald worden. Sommige van deze raadplegingen worden door ons terugbetaald op basis van de tussenkomsten van de mutualiteiten. Contacteer ons hiervoor om informatie.

Wat doe ik in een noodsituatie?

Bel ons : u krijgt zo snel één van onze medewerkers aan de lijn die telefonische hulp biedt. Zo nodig ontvangt hij/zij u spoedig op het centrum of verwijst hij/zij u door naar de spoedopname.

De raadpleging en vergoeding van een spoeddienst in een ziekenhuis wordt op dezelfde manier verwerkt als vroeger: hier verandert er niets.

Het algemeen noodnummer bij levensbedreigende toestanden= 112

Hoe zit het met raadplegingen en huisbezoeken?

  • raadpleging: ons centrum werkt alleen op AFSPRAAK: gelieve ons telefonisch, per email of per SMS-bericht te contacteren.
  • huisbezoeken: wegens de sluiting van verschillende huisartsenpraktijken in de nabijheid, worden er zo goed als geen huisbezoeken “op vraag” meer verricht , ook om de steeds toenemende zorgaanvragen vanuit onze regio nog aan te kunnen. Voor bijzondere omstandigheden, zoals bv. palliatieve zorgen, worden de zorgaanvragen  in teamverband besproken.

Naar de specialist?

Wat betreft consultatie bij een specialist in het ziekenhuis laat u zich best door ons doorverwijzen. We overleggen samen of een doorverwijzing noodzakelijk is en we bekijken welke specialist in aanmerking komt, aangezien sommige specialisten een huisartsennomenclatuurnummer hebben ongeacht de ervaring en deskundigheid binnen hun vakgebied. Voor deze artsen geldt dezelfde regel als voor huisartsen, nl. de consultatie wordt niet vergoed door het ziekenfonds. Wij verwijzen u naar de juiste specialist, zodat u vergoed wordt door het ziekenfonds.

Als de consultatie bij de specialist nodig is, krijg je een verwijsbrief mee met alle nodige gegevens. Nadien krijgt het Medisch Huis een brief terug van de specialist. Zo blijft de huisarts in het centrum op de hoogte van je gezondheidstoestand.

Wat is het Omnio statuut ?

Dit statuut geeft je recht op een verhoogde terugbetaling door het ziekenfonds. Je merkt dit niet als je naar het Medisch Huis komt (daar betaal je sowieso niets) maar je merkt het wel als je naar een specialist gaat of wanneer je geneesmiddelen koopt. Het statuut is bedoeld voor iedereen met een klein inkomen,dit wil zeggen wanneer je inkomen niet hoger is dan 13.312,80€ , verhoogd met 2.464,56€ per bijkomend gezinslid. Je kan best bij je ziekenfonds vragen of je hiervoor in aanmerking komt.

Openingsuren: zie onze webpagina

 

| Web by effvee | for: Medisch huis Colin | Disclaimer | Sitemap |